Cel

Celem Europejskiego Centrum Edukacji jest doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, organów prowadzących, a także nadzoru pedagogicznego i kadr samorządowych.
Główne kierunki działania ECE: • inicjowanie i wspieranie wszelkich form ulepszania metod nauczania

 • prezentowanie nowoczesnych sposobów zarządzania

 • pogłębianie znajomości prawa

 • wspieranie rozwoju osobowego


 • W jaki sposób realizujemy wyznaczone cele?

 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę

 • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną

 • prowadzimy szkolenia zawodowe, kursy kwalifikacyjne oraz doradztwo metodyczne

 • sprawujemy opiekę merytoryczną nad innowacjami pedagogicznymi

 • organizujemy różne formy współdziałania pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi

 • współpracujemy z Kuratorium Oświaty w Krakowie

 • współpracujemy z uczelniami i środowiskami akademickimi w kraju i za granicą


 • Bogata problematyka szkoleń została opracowana z myślą o aktualnych potrzebach środowiska nauczycielskiego!  Projekt "Edukacja szachowa nauczycieli powiatu suskiego" zakończony! Europejskie Centrum Edukacji zakończyło realizację projektu Edukacja szachowa nauczycieli powiatu suskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwał od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011r. Głównymi celami przedsięwzięcia było przygotowanie grupy 30 nauczycieli - kobiet i mężczyzn z powiatu suskiego - do pełnienia funkcji instruktorów szachowych wśród uczniów oraz udoskonalenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia szachowe. Projekt przyczynił się do zaangażowania nauczycieli w działania na rzecz podniesienia jakości nauczania w regionie, do pobudzania świadomości środowisk lokalnych (nauczycieli, uczniów i rodziców) w zakresie korzyści płynących z kształcenia oraz do wsparcia inicjatyw ukierunkowanych na aktywność edukacyjną dzieci i młodzieży. Nauka gry w szachy, świetlicowe zajęcia szachowe, koła szachowe, turnieje szkolne i międzyszkolne, konkursy wiedzy o szachach - to przejawy owej aktywności. Zajęcia szachowe mogą być prowadzone w szkołach w ramach świetlicy szkolnej lub kół zainteresowań. Nauczyciele zostali przygotowani przez instruktorów Małopolskiego Związku Szachowego do prowadzenia ciekawych zajęć edukacyjnych, będących jednocześnie dyscypliną sportu o niezwykle bogatej historii i tradycji.

  Kurs dla nauczycieli przygotowujący do prowadzenia w szkołach zajęć szachowych trwał 48 godzin (18 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń) i został przeprowadzony w dwóch częściach, w lutym i marcu br. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach w zależności od stopnia zaawansowania. Zostały one wyłonione przez prowadzących na podstawie ankiet sprawdzających wiedzę szachową uczestników. Kursanci otrzymali przygotowane przez Małopolski Związek Szachowy materiały kursowe. W czasie szkolenia poznawali i doskonalili techniki gry, metodykę nauczania gry w szachy, opracowywali plany pracy kół szachowych i regulaminy szkolnych turniejów szachowych.

  Podczas drugiej części kursu odbył się wyjazd studyjny do Małopolskiego Związku Szachowego w Krakowie, gdzie uczestnicy mogli obserwować zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą przez najlepszych instruktorów. Ta część kursu została przeznaczona również na rozgrywki szachowe, poszerzenie wiadomości teoretycznych oraz pracę warsztatową. Opracowano konspekty zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży z przeznaczeniem do pracy z uczniami. Najciekawsze materiały kursowe zostały wysłane do szkół powiatu suskiego, do wykorzystania przez nauczycieli i instruktorów. Po zakończeniu kursu uczestnicy przeprowadzili w swoich szkołach, wśród uczniów i rodziców oraz grona pedagogicznego, akcję informującą i promującą projekt. W wielu szkołach, w ramach świetlicy szkolnej, odbywają się zajęcia szachowe prowadzone przez uczestników projektu. Są organizowane turnieje, uczniowie biorą udział w zawodach i konkursach wiedzy o szachach. A zatem nauka nie poszła w las, co niewątpliwie bardzo cieszy!
   

   

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Projekt EDUKACJA SZACHOWA NAUCZYCIELI POWIATU SUSKIEGO

  Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

  Działanie: 9.5  -  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 


  CZAS TRWANIA PROJEKTU: - 1.01.2011 - 30.04.2011

  CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

  Przygotowanie grupy 30 nauczycieli z powiatu suskiego do pełnienia funkcji instruktorów szachowych w szkołach oraz udoskonalenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia szachowe prowadzone w 2011 roku.

  Cele szczegółowe:

  - poszerzenie wiedzy i umiejętności 30 nauczycieli w zakresie edukacji szachowej,

  - rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach powiatu suskiego,

  - udoskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie komunikacji z uczniem oraz nabycie nowych umiejętności metodycznych,

  - wzrost świadomości środowisk szkolnych w zakresie korzyści płynących z edukacji szachowej.


  Grupa docelowa:

  - 30 nauczycieli (20 kobiet i 10 mężczyzn) zamieszkałych na terenie powiatu suskiego i zatrudnionych w szkołach powiatu suskiego; pierwszeństwo mają uczestnicy kursu szachowego przeprowadzonego przez ECE w 2010 r.

  Formy wsparcia:

  Przeprowadzenie zajęć Kursu przygotowującego do prowadzeniaw szkołach zajęć szachowych na poziomie średnio zaawansowanym.

  Czas trwania: 48 godzin dydaktycznych w formie dwóch 3-dniowych zjazdów. Zajęcia będą się odbywać w dwóch grupach w zależności od
  stopnia znajomości zagadnienia. Oprócz wykładów i ćwiczeń zaplanowano wyjazd studyjny do aktywnych kół szachowych. Uczestnicy będą także opracowywać plany
  pracy szkolnych kół szachowych i regulaminy szkolnych turniejów szachowych; ich akceptacja przez prowadzących jest warunkiem ukończenia kursu.

  Prowadzący: instruktorzy szachowi z Małopolskiego Związku Szachowego.

  Terminy kursu: 24-26 lutego, 17-19 marca 2011 r.

  Miejsce: Fundacja SFOW Hotel Monttis, Sucha Beskidzka, ul.Spółdzielców 1.

  Nauczyciele otrzymają zaświadczenia uprawniające do prowadzenia zajęć szachowych na poziomie średnio zaawansowanym.

  Zapewniamy materiały szkoleniowe, komplet szachów dla każdego uczestnika, wyżywienie (obiady i serwisy kawowe oraz kolacja w dniu wyjazdu studyjnego).

  Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2011 r.

  1/ drogą elektroniczną, na adres: szkola@ece.szkola.pl,

  2/ pocztą, na adres: ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka, z dopiskiem Edukacja szachowa nauczycieli powiatu suskiego,

  3/ faksem: 33/874 24 55,

  4/ osobiście w Biurze Projektu: ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka, w godz. 9.00-15.30.


  Dokumenty do pobrania:

  - regulamin rekrutacji,

  - profil kandydata (zał.1),

  - formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem (zał.2),

  - formularz oceny (zał.3),

  - regulamin uczestnictwa w projekcie,

  - harmonogram kursu,

  - plakat projektu.

  Informacja telefoniczna 33/874-25-84, 874-46-05 w godz. 9.00-15.00


                                                  Dyrektor Europejskiego Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej

  Projekt Edukacja szachowa w szkołach powiatu suskiego zakończony!


  Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2010r. Europejskie Centrum Edukacji realizowało projekt Edukacja szachowa w szkołach powiatu suskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Głównym celem przedsięwzięcia było udoskonalenie oferty edukacyjnej w szkołach powiatu suskiego o zajęcia z edukacji szachowej. Prowadzący kurs instruktorzy Małopolskiego Związku Szachowego przygotowali grupę 30 nauczycieli z tego regionu do pełnienia funkcji instruktorów szachowych w szkołach.

  Edukacja szachowa rozwija takie umiejętności jak: pamięć, koncentracja, aktywność twórcza oraz myślenie logiczno-wyobrażeniowe, niezbędne przede wszystkim w kształceniu matematycznym. Jest jednocześnie istotnym nośnikiem wartości wychowawczych. Zajęcia szachowe w szkołach mogą być prowadzone w ramach kół zainteresowań lub świetlicy szkolnej, gdyż nowa podstawa programowa obliguje każdego nauczyciela do przeprowadzenia w 2010r. jednej godziny tygodniowo dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, a w przyszłości – dwóch. Projekt przyczynił się do zaangażowania nauczycieli w działania na rzecz podniesienia jakości edukacji w regionie, do pobudzania świadomości środowisk lokalnych (nauczycieli, uczniów i rodziców) w zakresie korzyści płynących z kształcenia oraz do wsparcia inicjatyw ukierunkowanych na aktywność edukacyjną dzieci i młodzieży (nauka gry w szachy, świetlicowe zajęcia szachowe, koła szachowe, turnieje szkolne i międzyszkolne).

  Kluczowym zadaniem projektu był kurs przygotowujący do prowadzenia w szkołach zajęć szachowych na poziomie podstawowym. Szkolenie trwało 48 godzin (18 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń) i zostało przeprowadzony w 2 częściach (w lutym i marcu 2010r.). Każda część kursu trwała 24 godziny i miała formę 3-dniowych zjazdów. Zajęcia odbywały się w 2 grupach w zależności od stopnia zaawansowania. Grupy zostały wyłonione przez prowadzących na podstawie ankiet sprawdzających wiedzę szachową uczestników. Uczestnicy otrzymali przygotowane przez Małopolski Związek Szachowy materiały kursowe. Na potrzeby projektu zakupiono szachy i zegary turniejowe. Uczestnicy poznawali i doskonalili techniki gry, metodykę nauczania gry w szachy oraz konstruowali plany pracy kół szachowych. Druga część kursu została przeznaczona na rozgrywki szachowe, poszerzenie wiadomości teoretycznych oraz pracę warsztatową. Nauczyciele opracowywali pod kierunkiem wykładowców konspekty z propozycjami zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży z przeznaczeniem do bibliotek szkolnych i placówek oświatowych powiatu suskiego. Najciekawsze materiały kursowe (konspekty) zostały wysłane drogą e-mailową do szkół powiatu suskiego, do wykorzystania w pracy z uczniami. Kurs zakończył się egzaminem w formie ustnej. Uczestnicy losowali zestawy pytań, w tym zadania praktyczne. Wszyscy pomyślnie zdali egzamin, otrzymując zaświadczenia uprawniające do prowadzenia w szkołach zajęć szachowych. 4 osoby ukończyły kurs z wyróżnieniem; do szkół zostały wysłane listy gratulacyjne.

  Po zakończeniu kursu uczestnicy przeprowadzili w swoich szkołach, wśród uczniów i rodziców oraz grona pedagogicznego, akcję informującą i promującą projekt. W wielu szkołach, w ramach świetlicy szkolnej, odbywają się zajęcia szachowe prowadzone przez uczestników projektu. W większości pozostałych planowane są od nowego roku szkolnego. Z uwagi na duże zainteresowanie tematem, 90 % nauczycieli wyraziło chęć kontynuowania doskonalenia w tym zakresie, w tym szkoleń z udziałem uczniów, którzy staliby się liderami w swoich środowiskach.

  Wszystkie rezultaty projektu zostały osiągnięte. Uczestnicy zostali wyposażeni w dodatkowe umiejętności, a poprzez działania informacyjno-promocyjne prowadzone w szkołach zwiększyła się aktywność uczniów i rodziców na rzecz edukacji szachowej; wzbogacono ofertę zajęć pozalekcyjnych. Projekt dowiódł, że doskonalenie zawodowe nauczycieli to inwestycja z zyskiem, dla której warto podejmować nowatorskie przedsięwzięcia. Projekt wyprzedza rozwiązania programowe postulowane przez środowiska edukacyjne w kraju, a na obszarze jego realizacji jest zupełną nowością.

  - Zobacz więcej zdjęć


  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!